Điều Khoản Và Điều Kiện

Alaxan do Công ty TNHH United International Pharma sở hữu và điều hành (sau đây gọi tắt là "UIP"). Xin vui lòng đọc các điều kiện và điều khoản (sau đây gọi tắt là "các điều khoản") trên trang web (sau đây gọi tắt là "trang web") của Alaxan (sau đây gọi tắt là "Alaxan", "chúng tôi", "công ty chúng tôi", hoặc "của chúng tôi"). Việc sử dụng Trang web này tôi phải tuân thủ các điều khoản và quy định của pháp luật. Với việc tiếp cận và truy cập Trang web này, khách hàng cam kết đã đọc, hiểu và chấp thuận các điều khoản này.

UIP có quyền thay đổi các điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào. Việc sử dụng trang web sau khi các điều khoản đã được thay đổi đồng nghĩa với việc khách hàng chấp thuận các điều khoản sửa đổi này. Nếu khách hàng đồng ý với các điều khoản này thì có thể sử dụng Trang web này, nếu không thì không nên sử dụng.

Phiên bản hiện nay của các điều khoản sẽ được duy trì trên Trang web này. Khách hàng không thể tạo ra liên kết từ bất kỳ trang web nào đến bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi ngoài trang chủ mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Nếu khách hàng liên kết đến Trang web này, khách hàng phải tự chịu rủi ro.

Các đề mục sử dụng trong các điều khoản này chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho người đọc và các đề mục này không được sử dụng để xác định ý nghĩa hoặc giải thích các điều khoản này.

THẨM QUYỀN

Trang web này do Công ty TNHH United International Pharma và các đơn vị liên kết vận hành và quản lý.

Trang web này, các dịch vụ và sản phẩm có trên Trang web này chỉ nhằm để cho các công dân Việt Nam sử dụng.

Chúng tôi không cam kết rằng tất cả các tài liệu, sản phẩm có trên hoặc thông qua Trang web này là phù hợp và có thể sử dụng ở các nước khác. Nghiêm cấm việc tiếp cận với Trang web này từ các nước nơi các tài liệu hoặc sản phẩm đó bị coi là bất hợp pháp hoặc bị hạn chế. Nếu sử dụng Trang web này ở bên ngoài Việt Nam, khách hàng phải có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. Các điều khoản này sẽ được giải thích phù hợp và chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn quyền tác giả và quyền thương hiệu) trong tất cả các tài liệu được giới thiệu hoặc có tại Trang web này thuộc về UIP trừ khi có quy định khác. Nếu chủ sở hiệu của bất kỳ tài liệu nào công bố trên Trang web này không phải là UIP, các quyền của khách hàng liên quan đến tài liệu đó sẽ được xác định bởi quyền tác giả của chủ sở hữu tài liệu có liên quan.
Trừ khi có quy định khác, khách hàng được phép sao chép các nội dung được UIP công bố trên Trang web này để sử dụng cho các mục đích phi thương mại với điều kiện là khách hàng giữ lại và thể hiện thông báo về quyền tác giả trên tài liệu đó. Một số nội dung chi tiết có thể có các điều kiện và điều khoản cụ thể hơn và trong trường hợp đó các điều kiện và điều khoản cụ thể sẽ được áp dụng thay cho quy định cho phép nói chung này.
Trừ trường hợp nêu trên, tất cả các quyền đối với Trang web này (bao gồm quyền trong các nội dung, hình ảnh, sự lựa chọn, bố trí và thiết kế trang web nói chung) được bảo hộ và không được trao hay cấp phép đối với bất kỳ quyền tác giả, quyền sáng chế, quyền thương hiệu hay các quyền sở hữu trí tuệ khác của UIP hoặc của bất kỳ bên nào khác như là hệ quả của việc công bố tài liệu trên Trang web này. Không được sao chép, sửa chữa hay phân phá toàn bộ hoặc một phần tài liệu liệu trên Trang web này (trừ các thông cáo báo chí của toà soạn) hoặc trên bất kỳ phương tiện thông tin nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản (bao gồm hình thức email) của UIP.

GIỚI HẠN ĐỐI VỚI VIỆC TIẾP CẬN

Trừ khi được UIP cho phép một cách rõ ràng, nghiêm cấm việc tiếp cận hoặc cố gắng tiếp cận với các khu vực khác của hệ thống máy tính của UIP computer hoặc thông tin khách có trong hệ thống vì bất kỳ lý do gì. Khách hàng đồng ý không sử dụng robot, spider, quy trình hoặc thiết bị tự động hoặc điều khiển bằng tay để "cào màn hình", điều khiển "nguồn", hoặc sao chép các trang web khác trên Trang web này hoặc nội dung của Trang web mà không được sự đồng ý bằng văn bản của UIP. Khách hàng gửi thư rác cho các người sử dụng khác của Trang web này vì bất kỳ lý do gì. Khách hàng đồng ý không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc chương trình thông dụng nhằm can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào quá trình hoạt động bình thường của Trang web này. Khách hàng đồng ý không thực hiện hành động áp đặt tải trọng lớn hoặc không hợp lý lên cơ sở hạ tầng của UIP. Khách hàng không được sử dụng các kỹ thuật tạo khung để ghép thương hiệu, lô gô, tên thương mại hoặc thông tin khác của UIP bao gồm hình ảnh, khung, nội dung hay bố cục/thiết kế tìm thấy trên bất kỳ phần nào của Trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của UIP.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

UIP luôn cố gắng đảm bảo thông tin trên Trang web này là chính xác và kịp thời nhưng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hay sự gián đoạn nào. Khách hàng phải tự chịu rủi ro đối với việc sử dụng Trang web này.
Các tài liệu, sản phẩm và thông tin có trên hoặc được công bố thông qua Trang web này được cung cấp "như thể hiện" và "như sẵn có". Không có sự đảm bảo một cách rõ ràng hay ngụ ý liên quan đến tính chính xác hay hoàn chỉnh của thông tin có trên Trang web này hoặc liên quan đến bất kỳ sản phẩm hay tài liệu nào được giới thiệu trên Trang web này trong phạm vi pháp luật cho phép.
Các liên kết trên Trang web này có thể dẫn đến các trang web khác và một số thông tin trên Trang web này do bên thứ ba cung cấp. UIP không chịu trách nhiệm về tính kịp thời hay tính chính xác của các thông tin đó. Khách hàng phải trực tiếp xác minh các thông tin đó với bên thứ ba. Việc đăng liên kết đến trang web khác hoặc đề cập đến sản phẩm hay dịch vụ với tên thương mại, thương hiệu, nhà sản xuất hay các thông tin khác trên Trang web này không thể hiện hay hàm ý là UIP khuyến nghị hay đồng tình với các thông tin này. Khách hàng tự chịu rủi ro khi tiếp cận với các trang web được liên kết thông qua Trang web này và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với sự truy cập của khách hàng vào các trang web liên kết.
Mặc dù chúng tôi nỗ lực giữ bảo mật các thông tin và tài liệu có trên Trang web này, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với hành vi phá hoại an ninh ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo Trang web này là hoàn toàn an toàn.

Liên hệ

CÔNG TY TNHH
United International Pharma


giamdaunhanh@gmail.com

Trụ sở chính

Số 16 VSIP II, Đường số 7, KCN Việt Nam -
Singapore II, Khu liên hợp Công Nghiệp -
Dịch vụ - Đô Thị Bình Dương, P. Hòa Phú,
TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điều khoản & Điều kiện

Văn phòng

Phòng 501 - 503, Lầu 5, Tòa nhà Bảo Việt, Số 233 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều khoản & Điều kiện